مرگ مشکوک منصورە سگوند پس از استعفای اعتراضی

ک.م.م.ک:
یکشنبە ۱۴ خرداد ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، منصورە سگوند ۲۰سالە و دانشجوی رشتە حقوق در دانشگاە آزاد واحد آبدانان و اهل خرم آباد، بە شیوی مشکوکی جان باخت.

بر اساس گزارش، منصورە سگوند کە مدتی بود بە عنوان عضو افتخاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در آبدانان مشغول بود، پس از از سرگرفتن دوبارە قیام مردم آبدانان، از سمت خود استعفا دادە و در صفحە اینستاگرام خود پیوستنش بە صفوف مرد را اعلام کرد.
نامبردە پس از استعفا، چندین مرتبە توسط مهرهای رژیم ایران تهدید و مجبور بە پنهان کردن خود شدە بود.
این شهروند اهل خرم آباد در مکاتبەای کە با برخی از افراد معتمد خود و اعضای خانوادەش داشت اعلام کرد: اکنون خودم را پنهان کردەام اما زود یا دیر بالاخرە من را پیدا کردە و می کشند.
لازم بە ذکر است کە، رئیس پزشکی قانونی حکومت ایران در ایلام، علت کشتە مرگ این دانشجوی جوان را خفگی و ایست قلبی اعلام کردە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید