فراخوان سازمانهای مردمی و ساکنین شهر سقز جهت شرکت در تجمع اعتراضی

ک.م.م.ک:

طبق اخبار رسیده از سقز، شهرداری این شهر در چند روز گذشته بنری با مضمون اینکه شهرداری قصد دارد کل آلاچیق نصب شدە آرمستان را در اسرع وقت جمع کند و از ورود خودرو جلوگیری کند.. در حالی کە زمین های انجا اهدای مردم خیر بودە و شهرداری حق تغیرات را ندارد.
به همین خاطر شھروندان این شھر با انتشار یک فراخوان و اعتراض به این اقدام زشت برای روز سەشنبه ١٦ خرداد ماە، ساعت ۱۱ جلوی شهرداری این شهر خواستار تجمع مسالمت امیز شدەاند و از بقیه همشھریان خود تقاضای همکاری دارند.
آنها خواستار هستند که دزدان و مافیای شهرداری و شورای شھر جوابگوی تقاضای آنها بدون اتکا بە خشونت و درگیری باشند.
لازم به ذکر است که، یکی از خانوادە جانباختگان، خانواده #ژینا_امینی هستند که در شرایطی خیلی سخت و زیر تهدید و فشارهای روانی رژیم ھستند.

دیدگاهتان را بنویسید