شهروند کامیارانی بە زندگی خود پایان بخشید

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز ۲۴ شهریورماه سال جاری شهروندی کامیارانی بە اسم ولی غلامی ۴۱ سالە با حلق‌آویز نمودن بە زندگی خود پایان بخشید.

این شهروند کامیارانی بە علت افسردگی بە زندگی خود پایان می‌دهد در حالی کە شرق کوردستان روزانە جوانان بسیاری به خاطر نبود، نبود امید به آینده، نبود کار و بیکار شدن، عدم تأمین معیشت، نداشتن شادی، سلامت آن‌ها دچار اختلال می‌شود و جمهوری اسلامی در این راستا هیچ گونە برنامه‌ای برای نسل جوان ندارد خودکشی‌ها بە شیوه‌های حلق‌آویز نمودن، قرص خوردن، خودسوزی است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان