مدارس غیراستاندارد و غیر ایمن جان دانش اموزان لرستانی را تهدید می کند

مدارس غیراستاندارد و غیر ایمن جان دانش اموزان لرستانی را تهدید می کند
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان در شرق کوردستان،  در صحبت با خبرگزاریهای داخلی ایران،  از وجود ۷۴ مدرسه «شبه کپری» و «خشتی گلی» در این استان خبر دادە است  که  این مدارس از سنگ و نایلون درست شدە و از کمترین استانداردهای ساختمانی بی بهرەاند.
محمد چگنی از وجود ۲۴ مدرسه شبه کپری و ۵۰ مدرسه خشتی، گلی و چوبی در لرستان خبر دادە و گفتە است: “در تلاش هستند کە با همکاری بنیاد ها و خیرین مدرسە ساز و … ساخت و ساز مدارس استاندارد را اغاز کنند ”. این در حالی است کە ساخت مدرسە و تامین امکانات اموزشی،  وظیفە اصلی دولت می باشد  و دولت موظف شدە است  ، امکانات اموزشی استاندارد و کامل را برای تحصیل دانش اموزان فراهم کند.

لازم بە ذکر است کە نهادهای دولتی این ناحیە از کانکس و چادر بە منظور کلاس درس استفادە می کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان