اطلاع رسانی در مورد وضعیت فعالین سیاسی بازداشت شدە در اقلیم کوردستان

ک.م.م.ک:

جمعیت حقوق بشر کوردستان در مورد وضعیت فعالین سیاسی بازداشت شدە از سوی نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کوردستان بە اسامی یداللە نادری، ژینۆ ساوچی و دختر خردسالە وی ژولیا فرامرزی، بە اطلاعات تازەای دست یافتە است کە آن را برای افکار عمومی آشکار می کند.

بر اساس گفتگوی خبرنگار جمعیت حقوق بشر کوردستان کە با خانوادە این فعالین انجام داد، تازەترین اطلاعات در مورد محل بازداشت، وضعیت کیس و مرحلەی قضایی نامبردگان را بدین صورت بە اطلاع عموم می رساند.

بر اساس اظهارات خانوادە ژینۆ ساوچی ــ مادر خانم ساوچی بە نام فرمێسک احمدی ــ اعلام داشت: ازساعات اولیە بازداشت ژینۆ و دختر خردسالش توسط نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کوردستان، از سرنوشت دختر و فرزندش مطلع بودە و اظهار داشت پس از یک هفتە بازداشت و نگەداری در آسایش هولێر، بە زندان منتقل شدە و وکیل ایشان با آنها دیدار داشتە است.
نامبردە همچنین گفت: در طول دوران بازداشت هنوز موفق بە دیدار فرزندش نشدە است اما روزانە نیازمندیهای فرزندش از قبیل پول، لباس وغیرە… را بە مسئولین زندان تحویل دادە و بە دست فرزندش رسیدە است.

پولا فرامرزی پدر ژولیا کودک خردسال بازداشتی در مورد کیس خانوادەاش گفت: پروندە ژینو و ژولیا و یداللە نادری نیز بە دادگاە ارسال شدە و بر اساس گفتەهای وکیل، احتمال آزادی نامبردگان در چند روز آیندە متحمل است.

نامبردە افزود: بە دلیل تعطیلات عید فطر و طی شدن پروسەهای اداری تا ۱۵ روز اجازە ملاقات با بازداشت شدەگان از سوی ادارە زندان و آسایش بە خانوادەها دادە نشدە است.

پولا فرامرزی همچنین گفت: نامبردگان در حین خروج از اقلیم کوردستان بە نیت رسیدن بە کشوری امن و بەدلیل نداشتن مدارک قانونی از سوی نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کوردستان بازداشت شدەاند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان علی الرغم اظهارات خانوادە فعالین سیاسی بازداشت شدە، از حق آزادی نامبردگان دفاع کردە و مسئولین امنیتی و حکومتی اقلیم کوردستان را بە سوی ایجاد یک بستر امنیتی مناسب با فعالین سیاسی شرق کوردستان فراخواندە و انتظار همکاری و درک موقعیت دشوار این فعالین را از این ارگانها داشتە و خواستار آزادی هرچە زودتر آنها می باشد.
ک.م.م.ک 

دیدگاهتان را بنویسید