تشدید خفقان رسانه ای در شمال کوردستان

دستگیری خبرنگاران خبرگزاری های دوغان، اخلاص، آناتولی و تلویزیون روداو در درسیم

گروهی از خبرنگاران که برای پوشش اخبار درگیری و حملە نیروهای امنیتی ترکیه بە نیروهای مدافع خلق (HPG) کە شاخە نظامی حزب کارگران کوردستان است، به منطقۀ هوزات استان درسیم  در شمال کوردستان رفته بودند، توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شدند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان ، بعد از درگیری های به وجود آمده در نتیجە حملە نیروهای امنیتی ترکیه بە نیروهای نظامی حزب کارگران کوردستان  در منطقه هوزات در استان درسیم خبرنگارانی برای تهیه خبر از این درگیری به منطقه اعزام شده بودند، با ممانعت  نیروهای امنیتی ترکیه برای تهیه خبر و گزارش روبرو شدە و  از سوی این نیروها دستگیر شدەاند.

فرید دمیر، خبرنگار خبرگزاری دوغان، ارزجان توپاچ، خبرنگار خبرگزاری اخلاص، حیدر توپراکچی، خبرنگار آناتولی و علی حیدر گوزلو، خبرنگار تلویزیون روداو توسط نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شده و دوربین های عکاسی، فیلم برداری و گوشی های موبایلشان ضبط شده است. بعد از ساعت ها بازداشت، محتویات حافظه دوربین های آنان توسط نیروهای امنیتی پاک شد و این خبرنگاران آزاد شدند.

لازم به ذکر است، این دستگیری ها در شرایطی صورت می گیرد که دولت ترکیه اجازه پوشش رسانه ای کافی در حملە  نیروهای امنیتی و نظامی ترکە بە نیروهای نظامی  پ.ک.ک را نمی دهد.

قابل ذکر است کە دولت ترکیە از بدو تاسیس حقوق ملی و دمکراتیک ملت کورد را نقض کردە و منکر بە رسمیت شناختن آنها شدەاست، دولت ترکیە در چند دهە عمر خود هزاران روستای شمال کوردستان را ویران و هزاران تن از مردم و شهروندان شمال کوردستان را قتل عام کردە است

جمعیت حقوق بشر کوردستان