جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

جوان ٢١ سالە اهل سنه بە زندگی خود پایان داد

طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است: روز شنبه ٢٠ شهریورماه یک جوان ٢١ساله به نام محمد عزیزی اهل روستای گزان علیا واقع در منطقه سارال سنه در شرق کوردستان به زندگی خود پایان داد.

گفته‌شده است، محمد عزیزی بیکار بودە و بە خاطر فقر و بیکاری و مشکلات اجتماعی روزانه اقدام بە خودکشی کردە است.

لازم بە یادآوری است کە آمارها نشان می‌دهد کە سطح خودکشی در شرق کوردستان بیشتر از دیگر مناطق تحت حکومت جمهوری اسلامی ایران بودە تا جایی کە در سال ١٣٩٤ ایلام رتبه اول خودکشی شهروندان در خاورمیانه را بە خود اختصاص دادە است.

نبود کار، سرکوب و تبعیض سامانمند جمهوری اسلامی ایران نسبت بە شهروندان شرق کوردستان یکی از دلایل اوج خودکشی‌ها در شرق کوردستان اعلام شدە است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بوکان: بازداشت یک شهروند

عبدالغنی درویشی به طور موقت آزاد شد

بازداشت شش شهروند در مریوان