نیروهای سرکوبگر ایران یک کارگر کورد را در تهران ربودند

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۵ بهمن ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر ایران در تهران یک کارگر شهرداری بە نام داوود حبیبی ۴۰ سالە و اهل سنندج(سنە) را ربودە و بە مکان نامشخصی منتقل کردند.

براساس گزارش، نیروهای امنیتی سرکوبگر ایران بە اتاق کارگران شهرداری منطقە یک ــ ناحیە ۵ در نبش خیابان آجودانیە یورش بردە و بدون ارائە حکم قضایی، داوود حبیبی را با خود بردەاند.

لازم بە ذکر است کە، از سرنوشت و محل نگهداری این کارگر کورد اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید