جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباراعتراضات سراسریبازداشتبی خبریسلایدرمدنی

ربودن سە شهروند در جوانرود توسط نیروهای سرکوبگر ایران

ک.م.م.ک:

سەشنبە ۲۰ دیماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر ایران در جوانرود سە شهروند بە اسامی پدرام غفوری ۲۰ سالە، کمال ظاهری و پارسا افشار را ربودە و در مکان نامعلومی منتقل کردند.

بر اساس گزارش، این سە جوان اهل جوانرود ساعت های اولیە صبح در منازل محل زندگیشان بدون ارائە حکم قضایی از سوی سرکوبگران ایران حکومت ربودە شدند.

لازم بە ذکر است کە، از محل نگهداری و سرنوشت این شهروندان اطلاعی در دست نیست.
م.ه

Related posts

احضار و تهدید فعال کارگری عیسی ابراهیم زاده

اجرای حکم اعدام داوود عبداللهی در زندان قزلحصار کرج

Rahim Kholafai

سحرکاظمی‬⁩ با پایان محکومیت از زندان آزاد شد