اعتصاب غذای یک زندانی در اورمیە

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۱۲ دیماە ۱۴۰۱ خورشیدی، مسئولین زندان ایران، یک شهروند زندانی بە نام لقمان عبداللە زادە را بدون اعلام قبلی، از سنندج(سنە) بە زندان مرکزی ایران در اورمیە منتقل کردە و نامبردە بە همین دلیل اعلام اعتصاب غذای خشک کردەاست.

بر اساس گزارش، لقمان عبداللە زادە ۱۴ سال پیش نیروهای انتظامی حکومت ایران، ابتدا بە اتهام واهی مرتبط با مواد مخدر بازداشت کردە اما پس از اینکە در اثبات اتهام نامبردە موفق نشدە بە این شهروند اتهام سیاسی فعالیت علیە نظام را چسباندە اند.

لازم بە ذکر است کە، این شهروند مدت ۱۴ سال در زندان حکومت ایران بودە و اکنون بە ۶۰۰ میلیون جریمە نقدی محکوم شدە است کە نامبردە توان پرداخت آن را ندارد.

لقمان عبداللە زادە اکنون مدت ۴ روز است کە در اعتصاب غذا بە سر بردە و مسئولین قضایی حکومت ایران در قبال سلامت وی باید پاسخگو باشند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید