نسل‌کشی دولت ترکیە به‌وسیله بمب خوشه‌ای در غرب کوردستان

بنا بە گزارش‌های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان دولت ترکیە علیە ساکنان روستاهای نزدیک عفرین در غرب کوردستان با به‌کارگیری بمب خوشەای این مناطق را بمباران کرد.

بنا بە گزارش‌های تفصیلی در این رابطه ارتش اشغالگر ترکیه بمب‌های خوشەای ممنوعە را علیە ساکنان کانتون «عفرین» بە کار برده است.

در این راستا برای چندمین بار بە صورت سامانمند در روزهای گذشتە ارتش ترکیه سنگرهای مبارزان (ی پ گ) در روستای «چقڵا در مناطق شیا» نزدیک بە عفرین را به‌وسیله بمب‌های خوشەای بمباران کرد.

در این گزارش همچنان آمدە کە بیشتر از ۴۰ بمب خوشەای برای چندین ساعت روستاهای «چقڵا» را مورد هدف قرار داده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان