بازداشت یک شهروند در جوانرود

ک.م.م.ک:

سەشنبە ۱۳ دیماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر حکومت ایران در جوانرود یک شهروند ۱٨ سالە بەنام خالد محمودی را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

بر اساس گزارش، بازداشت این شهروند بە سان دیگر بازداشتها در کوردستان بدون ارائە حکم قضایی و بە شیوە ربودن صورت گرفتە است.

لازم بە ذکر است کە، این شهروند از زمان بازداشت تا لحظەتهیە خبر از تماس با خانوادە و حق استفادە از وکیل محروم بودە است.

از سرنوشت و محل نگهداری خالد محمودی اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید