بازداشت سە شهروند در قروە توسط نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:

جمعە ۱۱ آذر ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت ایران در قروە سە شهروند بە اسامی مبین کریمی، کاوە عبدالملکی و میلاد عبدالملکی اهل روستای قلعە از توابع قروە را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش، نیروهای امنیتی ایران پس از بازداشت این شهروندان در قروە، آنها را بە مکان نامعلومی منتقل کردەاست.

لازم بە ذکر است کە، بە دلیل ربودن و بازداشتهای گستردە بدون حکم قضایی توسط نیروهای سرکوبگر و امنیتی حکومت ایران در جریان خیزش سراسری کوردستان و ایران، بیشتر شهروندان ربودە شدە بە مکانهای نامعلومی منتقل شدە و گاها چندین روز در بی اطلاعی بسر میبرند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید