مهاباد؛ سه شهروند بازداشت شدند

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت “هژار علیزاده” در جریان اعتراضات مردمی به قتل حکومتی ژینا امینی، توسط نیروهای امنیتی ایران در محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

همچنین دو شهروند دیگر با اسامی “سینا فرجی و کامیل حق پرست” در جریان اعتراضات سراسری، از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

لازم به ذکر است که، تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت و محل نگهداری این سه شهروند اطلاعی در دست نیست.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید