مرگ یک کودک ۱۶ سالە در بازداشتگاە حکومت ایران و بەاوج رسیدن نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۱۳ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک کودک۱۶ سالە اهل روستای زیندشت سلماس و ساکن محلە کشتارگاە اورمیە بە نام نیما شفق دوست، در بازداشتگاە امنیتی حکومت ایران در اورمیە جان باخت.

بر اساس اظهارات یک منبع نزدیک بە خانوادە قربانی؛ نیما شفق دوست کە در اعتراضات سراسری بە کشتە شدن ژینا امینی، با شلیک اسلحە جنگی بە شدت زخمی شدە و از ترس بازداشت شدن از رفتن بە بیمارستان و مداواکردن زخمهایش خودداری کرد.


منبع مذکور افزود؛ نیروهای امنیتی حکومت ایران نامبردە را در زیر زمین منزل پدرش در حالی کە بە شدت زخمی و تحت درمان بود یافتە و وی را بازداشت کردند.


پس از بازداشت نیما شفق دوست و انتقال وی بە یکی از بازداشتگاەهای حکومت ایران در اورمیە، نیروهای امنیتی جنازە وی را روز سیزدهم مهرماە بە خانوادەاش تحویل دادند.

همچنین این منبع اضافە کرد؛ نهادهای امنیتی حکومت ایران خانوادە نیما شفق دوست را تهدید کردند کە در بارە مرگ فرزندشان حق ندارند با رسانەها گفتگو کنند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید