نیکا شاکرمی تکرار ژینا امینی

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۶ مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، پیکر دختر جوان خرم آبادی، “نیکا شاکرمی” بە خانوادەاش تحویل دادە شد.

نیکا شاکرمی دختر ۱۷سالە خرم آبادی کە سەشنبە ۲۹ شهریور در بلوار کشاورز تهران ناپدید شدە بود، ٨ روز بعد پیدا شد، اما فقط جسد بی جانش را بە خانوادەش دادند.

بر اساس گزارش، نیکا شاکرمی دانش آموز ۱۷سالە خرم آبادی برای دیدن خالەاش بە تهران رفتە اما در تاریخ مذکور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و پس از ٨ روز جسدش را بە خانوادە تحویل دادند.

لازم ب ذکر است کە، روز ۱۰ مهرماە همزمان با تولد نیکا شاکرمی، جنازەاش بە سرزمین مادریش در خرمآباد جهت خاکسپاری روانە شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید