آزادی دو فعال زیست محیطی اهل بانە با تودیع وثیقە

ک.م.م.ک:

سە شنبە ۱۵شهریور سال ۱۴۰۱ خورشیدی، دو فعال زیست محیطی اهل شهرستان بانە بە اسامی “مهدی نوروزی و آرام صالحی پور” از یکی از بازداشتگاەها امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سنندج(سنە) آزادشدند.

بر اساس گزارش، آزادی این شهروندان دوستدار محیط زیست با قیدوثیقە صورت گرفتەاست.

لازم بەذکر است کە، شهروندان مذکور روز ۲۰ تیرماە ازسوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در بانە، بدون ارائە حکم قضایی بازداشت و در دوران بازداشت از حق تماس با خانوادە و داشتن وکیل محروم بودند.

شایان ذکر است کە، از اتهامات مطروحه علیە این شهروندان، “همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون ایرانی” اعلام شدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید