خودکشی یک نوجوان درسنندج

ک.م.م.ک:

سەشنبە ٨ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، یک پسر نوجوان ۱۳ سالە بە نام “شهداد نعمتی” فرزند محمد نجیب اهل روستای “تختە” از توابع سنندج(سنە) از طریق حلق آویز کردن، بەزندگی خو پایان داد.

بر اساس گزارش، این نوجوان بە دلیل بیماری افسردگی اقدام بە خودکشی کردە و جان خود را از دست دادە است.

لازم بە ذکر است کە، طی چند ماە گذشتە سال جاری آمار خودکشی بین کودکان و نوجوانان این بخش از کوردستان افزایش چشمگیری داشتە کە لازمە تامل و آسیب شناسی جدی دراین باب است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان بر این باور است کە، فقر اقتصادی مردم کورد، عدم وجود زیرساخت آموزشی برای این گروە سنی، عدم وجود قوانین حمایتی از کودکان و نوجوانان، افزایش آمار کودکان کار و پایین آمدن سن کودکان کار، نبود امنیت مالی، فشار بیش از پیش بر اقتصاد خانوادە، تبعیض سیستماتیک در تقسیم سرمایەگذاری در بخش عمرانی و اقتصادی از سوی دولت ایران و… امید بە زندگی در بین کودکان و نوجوانان در این بخش از کوردستان را دچار افت شدید و سوق دادن آنان بەسوی خودکشی را در پی داشتە است.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید