جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارسلایدرکولبر کشتە شدەکولبران

یک کولبر جوان با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران کشتە شد

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۹ شهریور سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک کولبر اهل روستای “قلعەرش” از توابع سردشت بە نام “صالح رشید زادە” فرزند حسن با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در ارتفاعات بانە کشتەشد.

بر اساس گزارش، کولبر مذکور بیست سال سن داشتە و یک برادرش بە نام “محمد رشیدزادە” ٢٨ سالە، متاهل و دارای یک فرزند نیز در سال ۱۳۹٨ با شلیک مستقیم نیروهای مستقر جمهوری اسلامی ایران در کانی سیو جان خود را از دست داد.


لاز بەذکراست کە، شامگاە سەشنبە نیز نیروهای هنگ مرزی ایران در بانە با شلیک مستقیم بە سوی یک کولبر بە نام “جعفر خزوم” نامبردە را از ناحیە پشت و کمر زخمی کردند.
م.ه

Related posts

آزادی شیرکو تابناک از زندان حکومت ایران در بوکان

شلیک نیروهای مسلح ایران به زخمی شدن یک کولبر انجامید

بوکان؛ احضار و بازجویی یک شهروند