زخمی شدن یک کولبر در مرز بانە باشلیک مستقیم نیروهای امنیتی ایران

ک.م.م.ک:

سەشنبە ٢٨تیرماە سال ١٤٠١ خورشیدی، یک کولبر بە نام مهدی خادم مسجد اهل روستای سفید کمرە از توابع بانە با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جهوری اسلامی ایران در نوار مرزی بانە ( مرز برویشکانی) بە شدت زخمی شد.

بر اساس گزارش، نیروهای مسلح مرزی جمهوری اسلامی ایران در مناطق مرزی بانە بدون اخطار قبلی بە روی کولبر مذکور آتش گشودەکە در نتیجە آن نامبردە بە شدت زخمی شد.

شایان ذکر است کە کولبر مذکور بە بیمارستانی در بانە جهت مداوا منتقل شد اما بە گفتە یکی از نزدیکان این کولبر بە علت شدتجراحات و وخامت حال وی، نامبردە بە بیمارستانی در تبریز اعزام خواهد شد.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید