زخمی شدن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح در مرز نوسوود

ک.م.م.ک:
سەشنبە چهاردهم تیرماە سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک کولبر با نام ایرج مهدوی اهل روستای کلاش لولم از توابع شهرستان جوانرود با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران در نواحی مرزی نوسود زخمی شد.
بر اساس گزارش، نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران بدون اخطار قبلی و از فاصلە نزدیک بە سوی این کولبر آتش گشودە کە در نتیجە آن گلولە شلیک شدە بە پشت کولبر مذکو اصابت کردە و موجب زخمی شدن وی شدە است.
لازم بە ذکر است کە، ایرج مهدوی جهت درمان بە یکی از درمانگاەهای نوسود جهت درمان منتقل شدەاست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید