احراز هویت پنج شهروند كوردستان در حادثە متروپل آبادان


ك.م.م.ك:

‎جمعە ۶ خرداد ماە ۱۴۰۱ هویت پنج تن از جانباختگان حادثە ریزش مجتمع متروپل محرز شد حمیدرضا جلیلیان، آرین جلیلیان، فوزی جلیلیان، عرفان جلیلیان وكیومرث علی مدد ساكن شهر آسمان آباد از توابع ایلام.

بر اساس گزارش، افراد متوفی اهل شهرستان اسلام آباد غرب(شاباد) در استان کرماشان هستند.

‎شایان ذكر است كە، فوزی جلیلیان پدر حمید رضا و آرین و همچنین عرفان جلیلیان می باشد كە در جریان این حاثە جان خود را از دست دادە است.
‎ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید