انتقال عزیز قادر تاج بە زندان جهت اجرای حكم به زندان

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۵ خرداد سال ١٤٠١ خورشیدی، معلم مقطع ابتدای “عزیز قادرتاج” كە در روستای (نرزیوە)، ازتوابع اشنویە (شنو) تدریس می كرد، با توجە بە حكم قاضی دادگاە انقلاب حکومت ایران در شهر اشنویە (شنو)، بە ٣سال حبس تعزیری محكوم شدە بود، جهت اجرای حكم بە زندان انتقال یافت.

شایان ذكر است، حکم صادره برای این شهروند از سوی شعبە اول دادگاە انقلاب ایران در شهر اشنویە (شنو) و بە ریاست قاضی رضایی انجام گرفته كە در آن نامبردە بە اتهام “همكاری با احزاب اپوزیسیون كوردستان” محكوم و این حكم در یكشنبە ٧ فروردین ماە بە وی ابلاغ گردید.

باید خاطرنشان كرد كە، علیرغم درخواست تجدید نظر و تسلیم بە رأی دادگاه از سوی نامبرده، اما خواسته وی از جانب دادگاە و بە واستە فشار نهادهای امنیتی حكومت جمهوری اسلامی ایران مورد قبول قرار نگرفت و رد شد.

شایان ذكر است، بازداشت وی در تاریخ ١٢ بهمن سال ١٣٩٩ و بدون ارائە حكم قضایی از جانب نیروهای امنیتی حكومت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. وی پس از بازداشت روز چهارشنبە ١٣ اسفند ماە سال ١٣٩٩ از بازداشتگاە امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیه، بە زندان ایران در اشنویە (شنو) انتقال یافت و یك روز بعد در روز پنج شنبە همان ماە با تودیع قرار وثیقە بە صورت موقت آزاد شد.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید