احضار چند تن از فعالین صنفی معلمان بە ادارە اطلاعات

ک.م.م.ک:
جمعە ۲۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ خورشیدی، پنج تن از فعالین صنفی معلمین کوردستان بە ادارە اطلاعات حکومت جمهوری اسلامی ایران در سنندج(سنە) احضار شدند.


بر اساس گزارش، محمد رضا مرادی، مجید کریمی، صلاح حاجی میرزایی، نسرین کریمی و کورش عزت امینی از اعضای هیات مدیر کانون صنفی معلمان کوردستان بە صورت تلفنی بە ادارە اطلاعات احضار شدند.


بر اساس گفتە یک منبع مطلع؛ فرهنگیان مذکور باید در روز شنبە ۲۴ اردیبهشت بە ادارە اطلاعات حکومت ایران در سنندج خود را معرفی کنند.


لازم بە ذکر است کە، در روز ۱۱ اردیبهشت و همگام با تحصن گستردە و سراسری معلمین و شاغل و بازنشستە در کوردستان و ایران، نیروهای لباس شخصی ادارە اطلاعات با حملە وضرب وشتم بە تحصن ها اقدام بە بازداشت ، ربودن و زخمی کردن چندین فعال صنفی معلمان در کوردستان کردند.


از جملە بازداشت شدگان این یورش ها میتوان بە بازداشت اسکندر لطفی، مسعود نیکخواە و ماشااللە محمدی در مریوان اشارە کرد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید