سقز؛ قتل یک معلم بازنشستە بە دلیل اختلافات بر سر زمین کشاورزی توسط پسر عمویش

ک.م.م.ک:
جمعە ۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک معلم بازنشستە با هویت سید سعید آزادە، ۵۷ سالە فرزند سید رسول، در مشاجرەای توسط پسر عمویش بە نام سید کمال آزادە بە دلیل اختلاف زمین کشاورزی در روستای محمود آباد منطقە فیض اللە بیگی سقز با شلیک اسلحە تەپر بەقتل رسید.


بر اساس گزارش یک منبع مطلع بە جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ گلولە شلیک شدە بە قلب فرد مقتول اصابت کردە و در دم جان باختە است.


نامبردە افزود؛ علی الرغم اینکە بلافاصلە نهادهای مربوطە و اورژانس از وقوع این حادثە مطلع شدەاند، اما فرد مذکور متاسفانە فوت کردە و جنازە وی بە پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات قضایی در این خصوص از سوی دستگاە مربوطە دولتی شروع شدە و فرد ضارب بازداشت شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید