شلیک مستقیم نیروهای ترک، نیهاد کازانهان ۱۲ سالە را کشت

شلیک مستقیم نیروهای ترک، کودک دوازدە سالە کورد را کشت. نیهاد کازانهان کودک ۱۲ سالە کورد در جزیرە و در جریان حملە نظامی ترکیە بە این شهر شمال کوردستان، هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و جانش را از دست داد.

تشدید حملات نیروهای نظامی ترکیە علیە شمال کوردستان، منجر بە کشتە شدن بیش از ۷۰۰ نفر از شهروندان عادی شمال کوردستان شدە است، بیش از ۷۰ نفر از کشتە شدەگان کودک و افراد زیر ۱٨ سال هستند.

شهرهای جزیرە، سوور آمد، شرناخ، سلوپی و نصیبین شهرهایی هستند کە بیشترین حملات دولت ترکیە علیە انها اتفاق افتادە و سە ماە است کە تحت محاصرە و زیڕ اتش توپخانە و حملات هوایی ترکیە هستند.
بعد از کشتە شدن نیهاد ۱۲ سالە، وکلای حزب دمکراتیک خلقها  برای دادگاهی کردن پلیسی که قاتل این کودک ۱۲ ساله کورد است، اقامە دعوا کردە و شکایت رسمی خود را تحویل دادگاە دادەاند، در مقابل جمعی از شهروندان ترک طی نامه ای به دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری ترکیه خواهان اعطای نشان “شجاعت” و “شرف”به این پلیس ترک و مختومه اعلام کردن پرونده وی شدەاند.

حملات دولت ترکیە و شدت یافتن فاشیزم و افراط گرایی ترکها، به وخیم تر شدن وضعیت در ترکیه و شمال کوردستان انجامیده و احتمال درگیریهای شدیدتر را تقویت می کند.

دولت ترکیه خود عامیانه سعی بر تحریک احساسات ناسیونالیستی ترک ها کرده و آنها را علیه کوردها بسیج می کند.

با توجه و مد نظر قرار دادن منشور حقوق بشر،  کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، صلح جهانی،  ترکیه عملا و به شکلی عینی اقدام به نسل کشی و جنایت علیه بشریت می کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان بر این باور است که دولت ترکیه جنایت علیه بشریت و مرتکب نسل کشی در شمال کوردستان شده است،  لذا خواستار مداخله فوری مجامع بین‌المللی و توقف ماشین کشتار دولت ترکیه است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان