آزادی صلاح آزادی با تودیع وثیقە از زندان

ک.م.م.ک:

شنبە ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ خورشیدی، صلاح آزادی فعال صنفی کانون معلمان کوردستان، پس از حضور در شعبە یک دادگاە بازپرسی حکومت ایران در مریوان با تودیع قرار کفالت آزاد شد.

بر اساس گزارش، این فعال فرهنگی پس از پایان بازپرسی با تودیع کفالت تا زمان برگزاری جلسە دادگاە بە صورت موقت آزاد شد.

صلاح آزادی، روز دوشنبە ۲۲ فروردین، با در یافت ابلاغیەای مبنی بر تبلیغ علیە نظام، تشویش اذهان عمومی و هواداری از حزب های ضد حکومت ایران از طریق نشر تصاویر ویدیویی بە دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مریوان احضار شد.

نامبردە همچنین پنج شنبە ۱٨ فروردین نیز بە پلیس فتا در مریوان احضار و گوشی موبایلش ضبط شدە بود.

م.ه