جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارسلایدر

مرگ ماموستا شیخ محمد ابراهیمی بر اثر محدودیتهای اعمال شدە توسط حکومت ایران در مریوان

ک.م.م.ک:
پنج شنبە 12 اسفند 1400 خورشیدی، مامۆستا ملا شیخ محمد ابراهیمی(چۆڕی) امام جماعت مسجد حاجی نجیم مریوان بر اثر جراحات واردە از سوقصد بە جان و مال وی توسط نیروهای وابستە بە نهادهای امنیتی حکومت ایران جان باخت.


بر اساس گفتەهای یکی از نزدیکان این روحانی نامی مریوان؛ دوسال پیش در پی اتهامات نیروهای امنیتی مبنی بر توهین و تبلیغ علیە نظام اسلامی ایران، از سوی افرادی ناشناس در اقدامی منزل شخصی ماموستا محمد ابراهیمی واقع در محلە حاجی نجیم مریوان آتش زدە شد کە در در جریان این آتش سوزی روحانی مذکور بە شدت از ناحیە دست، شانەها و پشت دچار سوختی شد.


منبع مذکور افزود؛ با توجە بە اینکە ماموستا از بیماری دیابت رنج میبرد، درمان سوختگی بدن وی دچار مشکل شدە و از سوی حکومت نیز ممنوع الخروج بودە و قادر بە انجام درمان در خارج از ایران نبود.


ماموستا سرانجام بر اثر تشدید درد در نواحی مختلف بدن بر اثر سوختگی و تشدید آن بر اثر بیماری دیابت قادر بە تحمل درد نبودە و در تاریخ مذکور جان خود را از دست داد.


شایان ذکر است، ماموستا ملا شیخ محمد ابراهیمی روحانی خوش نام و میهن دوست اهل مریوان، از ابتدای سرکار آمدن حکومت جمهوری اسلامی ایران با روشدن هویت تبعیض گرا و ضد کورد بودن این نظام بارها مخالفت خود را با خواستە های حکومت علنی در محافل مذهبی بیان کردە و طی دوسال گذشتە از سوی ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مریوان احضار و برای وی پروندە سازی کردە کە پروندە نامبردە بە دادگاە مخصوص روحانیون در همدان منتقل و از سوی شعبە یکم این دادگاە بە اتهامات ذکر شدە بە یکسال زندان تعزیری محکوم کە بنا بە کهولت سن این روحانی سنی مذهب حکم وی بە جریمە نقدی و ممنوع الخروج بودن از ایران تبدیل شد.


لازم بە ذکر است کە، با کارشکنی های نهادهای امنیتی و دست اندازی در پروسە درمان این روحانی اهل مریوان، نامبردە در درمان زخمهای عمیق ناشی از سوختگی عاجز ماندە کە سرانجام بە مرگ وی انجامید.
م.ه

Related posts

احراز هویت یکی دیگر از جان باختگان

Bilal Enferadi

جان باختن یک کولبر دیگر در منطقە مرزی تەتە

ثلاث باباجانی؛ مجروح شدن یک کولبر با شلیک نیروهای سپاه پاسداران

Bilal Enferadi