خودکشی یک زن جوان در پیرانشهر

KMMK:

چهارشنبە 15 دیماە 1400 خورشیدی یک زن جوان با هویت “الهام آتش برگ” اهل پیرانشهر(پیرانشار) فرزند اسماعیل با حلق آویز کردن خود بە زندگی خود پایان داد.

بر اساس اظهارات یک منبع مطلع برای جمعیت حقوق بشر کوردستان: الهام آتش برگ متاهل و دارای یک فرزند پسر بودە کە سال پیش همسرش ــ بایزید باپیری ــ را بە دلیل بیماری کرونا از دست داد. همچنین پدر بایزید نیز سال 86 در یک درگیری با احزاب کوردی کشتە شدە است.

این زن جوان پس از فوت شوهر، همچنان با فرزندش در منزل مادر همسرش زندگی میکرد.

شایان ذکر است کە، از دلایل خودکش این زن جوان اطلاعی در دست نمی باشد.

فقر، بیکاری، ازدواج اجباری، فقدان قانون حمایت از زنان و… از دلایل از هم پاشپدیگی بنیان خانوادە و روی آوری زنان در ایران و کوردستان بە خودکشی می باشند.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید