بازگشت 3 زندانی بە زندانهای جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مرخصی

KMMK:
پنج شنبە 13 آبان 1400 خورشیدی، سلیمان فندکی زندای سیاسی اهل پیرانشهر(پیرانشار) با پایان دوران مرخصی بە زندان جمهوری اسلامی ایران در نقده بازگشت.
سلیمان فندکی در مهرماە سال 97 توسط نیروهای امنیتی ایران در پیرانشهر بازداشت و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت ایران بە 29 مە حبس تعزیزی محکوم شد.
در همین رابطە یاسر ادوایی شهروند اهل روستای سلین هورامان از توابع سروآباد(سوڵاوا) با اتمام مدت مرخصی بە زندان حکومت ایران در مریوان بازگشت.
یاسر ادوایی نیز در خرداد ماە سال 1399 توسط نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنندج(سنە) بازداشت و بعد از اتمام مراحل بازجویی موقتا آزاد سپس در دادگاە انقلاب ایران در سنندج بە اتهام همکاری بە یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران بە 3 سال حبس تعزیزی محکوم و بە زندان ایران در مریوان منتقل شد.
همچنین در روز جمعە 14 آبان ماە 1400 خورشیدی، صلاح الدین شریف زادە زندانی سیاسی محبوس در زندان خلال و اهل بوکان پس از اتمام مرخصی بەزندان بازگشت.
صلاح الدین شریف زادە در 14 تیرماە 97 در جریان یک درگیری در جادە بوکان ــ میاندواب کە کشتە شدن چند نفر را در پی داشت، بازداشت و بعد از سئری کدن 4 ماە بازجویی بە زندان حکومت ایران در اورمیە منتقل و توسط شعبە 1 دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مهاباد بە اتهام همکاری با یکی از حزب های مخالف جموری اسلامی ایران بە 2 سال و 6 ماە حبس تعزیزی محکوم و بە زندان خلاخال منتقل شد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید