کشتە شدن یک کاسبکار در سنە با شلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی ایران

KMMK:

یکشنبە ١٦ آبان ماە ١٤٠٠ خورشیدی، ماموران نیروی انتظامی حکومت ایران ماشین یک کاسبکار کورد با هویت «فرهاد زند» بە ظن حمل کالای قاچاق در جادە سنە بە دهگلان بدون اخطار قبلی هدف شلیک مستقیم قرار دادند.

در نتیجە این تیراندازی این کاسبکار کورد جانش را از دست میدهد.

لازم بە ذکر است،خودرو« فرهاد زندی »در حالی کە خالی بودە و هیچ گونە باری حمل نمیکردە، بدون اخطار هدف گلولە ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت و وی بە قتل می رسد.

شایان ذکر است، فرهاد زندی متاهل و پدر یک فرزند خردسال می باشد و جسد وی شب گذشتە بە بیمارستان کوثر در سنە منتقل شد.

همچنین نیروهای امنیتی حکومت ایران خانوادە فرهاد را تهدید کردەاند کە حق رسانەای کردن این موضوع را ندارند.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید