شهروندان میراباد از بوی تعفن زبالەای شهر عاصی شدەاند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است شهروندان میرابادی از بوی تعفن زبالەهای اطراف خیابانها و کوچەهای شهر عاصی شدەاند و بیم ان دارند کە بیماریهای مزمن بە شهروندان سرایت کند.

در گزارش امدە است کە حدود ٦ روز است کە شهرداری این شهر جهت جمعاوری زبالەهای شهر اقدامی نکردەاست و بیشتر کوجەها و خیابانهای شهر پر از زبالە شدە است.

بر طبق گفتەهای یک شهروند مدر هفت ماە است کە کارمندان شهرداری حقوق و مزایای خود را دریافت نکردەاند لذا دست بە اعتصاب زدەاند و این امر باعث شدە است کە زبالەهای خانەهای مسکونی درکنار خیابانها و جادەها رها شود و شهرداری هم جهت جمع اوری انها اقدامی نمیکند.

یکی دیگر از شهروندان گفت کە متسفانە زبالەهای زیادی در اطراف کوچەها و ختابانها انباشتە شدە است کە بیم ان میرود کە مریضیهای مسری بە شهروندان از طریق این زبالەها سرایت نماید. یک جوان دیگر گفت کە با این گرما و با این بوی بد ادم چگونە میتواند تحمل کند، شهرداری هم برای فشار بر کارگران اعتصابی هیچ اقدامی در جهت رفع این مشکل انجام نمی دهد.

شهرداری میخواهد اینگونە کارگران شهرداری کە خود از شهروندان میراباد هستند مجنور بشوند بە سر کارهایشان برگردند.

میراباد از شهرهای اێراف سردشت در استان ارمیە در شرق کوردستان میباشد کە جمعیت ان بیش ازهزار نفر میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان