یک زن فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

KMMK:
شنبە اول آبان ماە 1400 خورشیدی، یک شهروند ساکن شهر سنندج(سنە) بە نام مریم صادقی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.


بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، این زن فعال سنندجی کە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات حکومت ایران بازداشت شدە است از اعضای شورای هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری است.


لازم بە ذکر است کە، از اتهامات مطروحە علیە مریم صادقی و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.


م.ە

دیدگاهتان را بنویسید