خودکشی یک دختر جوان بە علت مخالفت خانوادە با ازدواج وی

KMMK:
پنج شنبە 15 مهرماە سال 1400 خورشیدی یک دختر جوان اهل پیرانشهر(پیرانشار) بە نام “ساریە ابراهیم پوری(دولت) با حلق آویز کردن، اقدام بە خودکشی کردە و بە زندگی خود پایان داد.


بر اساس گزارش خبرنگار جمعیت حقوق بشر کوردستان از زبان یکی از نزدیکان فرد متوفی: پدر ساریە ابراهیم پوری معروف بە خانوادە دولت با ازدواج وی با خواستگار مورد علاقەاش مخالفت کردە کە این ممانعت باعث اقدام بە خودکشی دختر جوان و جان باختن وی شدە است.


بر اساس اظهارات منبع KMMK: شب پنج شنبە و برای بار چندم پسر جوان علاقمند بە ازدواج ساریە ابراهیم پوری بە خواستگاری وی رفتە کە طبق معمول با مخالفت پدر دختر مواجە می شود.

پس از مراسم خواستگاری درگیری لفظی بین ساریە و پدرش صورت گرفتە کە منجر بە اقدام بە خودکشی دختر جوان از طریق حلق آویز کردن و جان باختنش می شود.


شایان ذکر است کە، ازدواج اجباری، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر، سیستم مرد سالاری، عدم استحکام بنیان خانوادە و…. از دلایل گرایش بە خودکشی بین زنان در ایران و کوردستان می باشد.


م.ه