تداوم فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر رامین زندنیا و خانوادەاش

KMMK:

رامین زندنیا معلم پیشین شاغل در شهر سنندج(سنە) و از فعالین و عضو پیشین هیات مدیرە کانون صنفی معلمان کوردستان هموارە حتی پس از مهاجرت از سوی نهادها و اشخاص مرتبط با سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تحت فشار می باشد.

در گفتگویی کە خبرنگار جمعیت حقوق بشر کوردستان با رامین زندنیا انجام دادە است نامبردە اذعان داشت: درتاریخ 20 مارس 2020 پس از حملە و شکستن شیشە و بدنە اتومبیلم طی شکایتی کە در پلیس فدرال ایالت NRW آلمان طرح کردم مبنی بر حملە و تخریب اتومبیل، پلیس بر این باور است کە از سوی شخص یا اشخاصی مورد هدف قرار گرفتە ام و باید بە صورت مدوام با دفتر پلیس فدرال در تماس باشم.

نامبردە افزود: بعد از این حادثە، اعضای خانوادەام در سنندج چندین مرتبە از سوی ادارە اطلاعات سپاە پاسداران احضار و مورد بازجویی و اذیت قرار گرفتە و تحت فشار گذاشتە شدەاند در باب بازگشت من بە ایران و تسلیم کردن خود بە دستگاە اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی ایران.

این فعال پیشین صنفی گفت: مامورین امنیتی از اعضای خانوادەام شمارەتلفن و آدرس من را خواستە و آنها را تهدید کردەاند مبنی بر تحت فشار قراردادن من جهت بازگشت بە ایران، درصورتی کە چندین پروندەامنیتی از سوی اطلاعات سپاە پاسداران برعلیە من درست کردە و این نهاد امنیتی شاکی بر ضد من میباشد.

رامین زند نیا فعال سیاسی و چهرە شناختە شدە و از اعضای هیات مدیرە کانون صنفی معلمان کوردستان 6 سال پیش و در سال 2015 بە دلیل فشار و تهدید ازسوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ناچار بە خروج از ایران و پس از مدتی اقامت در اقلیم کوردستان بە کشور آلمان پناهندە شد.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید