خود کشی کودکی ۱۰ ساله در شهر سنه

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان دیروز شنبه ۲۹ م تیر ماه ۱۳۹۵ در دمادم غروب کودکی ۱۰ساله ساکن شهر سنه در شرق کوردستان در یکی از محلات حاشیه و فقیر نشین ( کانی کوزله) هنگامی که تنها در خانه بوده، با روسری مادرش خود را حلقه آویز وبه زندگی خود پایان می دهد.

به گفته شاهدان که در صحنه حضور داشتن وبه گفته پدر ومادر این کودک، دیروز ساعت۱۸  والدین این کودک با هدف رفتن به بازار از خانه خارج می شوند.وکودک با نام ( د.ا) از طریق نردبان به پشت بام رفته وبا استفاده از روسری مادرش خود را حلقه آویز کرده وبه زندگی خود پایان می بخشد. به گفته همسایگان این کودک ورزشکار، دانش آموزی کوشا، بسیار با ادب بوده است

. قابل ذکر است که آمار خودکشی ها در شرق کوردستان رو به افزایش بوده وهمچنین میانگین سن خودکشی ها رو به کاهش وبه جوانان وکودکان نیز رسیده است که دلیل این نا هنجارهای اجتماعی بر میگردد به سیستم اختناق گر وسرکوبگر جمهوری اسلامی ایران وتمامی خشونت ها وناملایماتی که به دلیل فقر وتنگ دستی که در میان والدین وسرپرستان خانواده ها روی می دهد.که این وضعیت بر روح وروان کودک موثر بوده وازاین طریق انرژی منفی اشاعه پیدا کرده وموجب پدید آمدن ناهنجارهای اجتماعی چون خود کشی، اعتیاد ودزدی، فحشا،مخبری برای نهادهای امنیتی و…می گردد.واز این راه موجب کوچ اجباری وترک وطن گشته وبنیان خانواده را از بین برده وانسان را تبدیل به وجودی ضد اجتماع می گرداند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان