جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارخودکشی و قتلزنقتل

قتل دختر ۱۴ ساله قربانی کودک همسری در لرستان با انگیزە ناموسی

KMMK:
روز دوشنبە ٨ شهریور ماە ١٤٠٠ دختری ١٤ سالە با هویت” مبینا سوری “اهل بخش سوری استان لرستان کە قبلا قربانی کودک همسری شدە بود،توسط اعضای خانوادەاش بە قتل رسید.


براساس گزارش منابع مطلع، مبینا ١٤ سالە همسر یکی از روحانیون روستا بودە و بە خاطر حرف و حدیث مردم و سوظن، عموها، برادر همچنین عموی همسرش و پدر همسرش نقشە قتل را میکشند و وی را در خانە محل سکونتش بە وسیلە روسری خفە کردە، و در اطلاع رسانی اعلام کردەاند کە نامبردە خودکشی کردە است.


لازم بە ذکر است، مظنونین این پروندە توسط پلیس بازداشت شدەاند، اما بە دلیل اینکە عاملان قتل یکی از اقوام مبیناست، بە همین دلیل خانوادەاش بابت قتل او شکایتی طرح نکردەاند.

ف.ر

Related posts

مراتع منطقه بناجار جوانرود در آتش سوخت

حمایت پارلمان اروپا از نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها

محمدعلی طاهری دست به اعتصاب غذا زد