دو شهروند با وثیقە آزاد شدند

KMMK:

پنجشنبە ٤ شهریور ماە ١٤٠٠ خورشیدی، دو شهروند با نامهای« زاگرس عباسی »٢٢ سالە، فرزند مارف و« احمد عزیزی »فرزند عطا هر دو از اهالی روستای شیان از توابع سنە با تودیع وثیقە تا زمان دادگاە بە طور موقت از زندان حکومت ایران در ان شهر آزاد شدند.

این دو شهروند بعد از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاە ادارە اطلاعات در سنە بە زندان حکومت در آن شهر منتقل شدند.

قابل ذکر است زاگرس عباسی و احمد عزیزی در مدت زمان بازداشت از حق دسترسی بە وکیل و ملاقات با خانوادە محروم بودند.

شایان ذکر است، نامبردەها در تاریخ ١١ اردیبهشت‌‌ بدون حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازادشت شدند.

تا لحظە نشر این خبر از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این دو شهروند اطلاعی در دسترس نمی باشد.

ف.ر