تایید محکومیت یک سال حبس و ٢ سال ممنوع الخروجی سمکو معروفی

KMMK:
براساس گزارشهای رسیدە بە دست جمعیت حقوق بشر کوردستان، طی روزهای گذشتە دادگاە تجدیدنظر حکومت ایران در استان اورمیە حکم یک سال حبس و ٢ سال ممنوع الخروجی سمکو معروفی فعال محیط زیست اهل بوکان را عینا تایید کرد.

لازم بە ذکر است، سمکو معروفی فعال محیط زیست و عضو انجمن زیست محیطی” وڵات “در اردیبهشت ماە سال جاری توسط دادگاە حکومت ایران در شهرستان بوکان از بابت اتهام تبلیغ علیە نظام بە یک سال حبس و ٢ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدە بود.

شایان ذکر است، نامبردە در اسفند ماە ٩٩ توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در بوکان بازداشت و در تاریخ ١٧ فروردین امسال با تودیع وثیقە آزاد شد.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید