سناریوی ترور یک عضو ارشد دمکرات کوردستان شکست خورد

KMMK:

پنج شنبە 21 مرداد ماە 1400 خورشیدی، یک فرد ناشناس در لباس گدایی قصد ترور دارا بیگ زادە عضو ارشد حزب دمکرات کوردستان ومسئول کمیتە شهر قلعەدرە(قەڵادزێ) را داشت کە این سناریو شکست خورد.

بر اساس گزارش چاونیوز و طی گفتگو با همسر دارا بیگ زادە، صبح روز پنج شنبە فردی در لباس گدا بە منزل این عضو ارشد حزب دمکرات رفتە و درخواست ملاقات داشتە است.

منبع افزود بە دلیل عدم حضور دارا بیگ زادە در منزل بار اول شخص بە ظاهر گدا موفق بە انجام نقشە نشد و در همان روز برای بار دوم بە منزل آقای بیگ زادە مراجعە کردە و درخواست ملاقات نمودە کە همسر دارا بیگ زادە پس از اعلام عدم حضور شوهرش در منزل و مشکوک شدن بە شخص ناشناس، وی را تعقیب کردە و متوجە شدە این شحص سوار یک ماشین با شیشەهای سیاە شدە و از محل با سرعت گریختە است.

آقای دارابیگ زادە بلافاصلە پس از این اتفاق بە نیروهای ادارە آسایش (امنیت) شهر قلعەدزە و بە نهاد ضد ترور حکومت اقلیم کوردستان اطلاع دادە و اکنون منزل این مسئول کمیتە دمکرات توسط نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کوردستان محافظت می شود.

شایان ذکر است کە، شنبە 14 مرداد ماە، آقای موسی باباخانی عضو ارشد حزب دمکرات کوردستان در یک هتل در شهر هولیر پایتخت حکومت اقلیم کوردستان با شلیک چند گلولە و وجود آثار شکنجە بە بدنش ترور شد کە مقامات حزب دمکرات کوردستان، حکومت ایران رامسئول این ترور می دانند.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید