آغاز مجدد ترورهای ج.ا. ایران/ ۱۴ فعال سیاسی در لیست ترور قرار گرفته اند

KMMK:
جمهوری اسلامی ایران ترور مخالفان سیاسی و نیروهای اپوزیسیون کوردستانی را مجددا آغاز کرده است.


شنبه ۱۶ مرداد، موسی باباخانی عضو رهبری حزب دموکرات کوردستان در هولیر توسط تروریستهای وابسته به حکومت ایران ترور شد.
زانکو برهان، روزنامه‌نگار اهل باشور کوردستان در همین باره اعلام کرده است که ١٤ فعال سیاسی دیگر در تهدید ترور از سوی جمهوری اسلامی قرار دارند.


زانکو برهان روزنامە نگار اهل اقلیم کوردستان در این پیوند اظهار داشت که ١٤ نفر دیگر از اعضای حزبهای کومەلە، سازمان خبات و دمکرات در معرض ترور از سوی جمهوری اسلامی قرار دارند.

این روزنامە نگار کورد با بیان این مطلب کە موسی باباخانی یکی افرادی بود کە در برنامە ترور جمهوری اسلامی قرار داشت، عنوان کرد کە من ٩ روز قبل احتمال ترور برخی از فعالین سیاسی را رو بە اذهان عمومی اطلاع رسانی کردە بودم.


سیاست ترور و حذف مخالفان سیاسی از ابتدای روی کار آمدن حکومت اسلامی ایران در دستور کار این حکومت بوده و تاکنون صدها نفر قربانی این سیاست و جنایت ضدبشری شده اند.


ج.ع