دیدەبان حقوق بشر: دولت ترکیه از تحقیقات و بررسی موارد نقض حقوق بشر در شمال کوردستان جلوگیری می کند

دیدەبان حقوق بشر: دولت ترکیه از تحقیقات و بررسی موارد نقض حقوق بشر در شمال کوردستان جلوگیری می کند
بنابە گزارش های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان ،دیدەبان حقوق بشر اعلام کرده است که دولت ترکیه از تحقیقات و تفحص مستقل دربارە گزارش های مطرح شدە مبنی بر سوء رفتار نظامیان با شهروندان شمال کوردستان در ترکیه جلوگیری می کند.
سازمان دیدەبان حقوق بشر روز دوشنبە 21 تیر همچنین اعلام کرد کشتار غیر نظامیان ،آوارگی اجباری جمعی و ویرانی گستردە اموال شخصی از جملە سوءرفتارهایی است کە دولت ترکیه علیە غیر نظامیان در این مناطق از کوردستان صورت گرفتە است.
در پی نقض آتش بس متزلزل دو ونیم سال میان حکومت ترکیە و نیروهای حزب کارگران کوردستان (PKK) در تابستان گذشتە بخشهای وسیعی از این منطقە با خشونت و نا آرامی مواجە شدە است.
عملیات های امنیتی در شمال کوردستلن (جنوب شرق ترکیە) اغلب با مقررات منع رفت و آمد همراە بودە کە دسترسی سازمانهای بین المللی و یا رسانە ها را محدود کردە و آنان را از هر گونە ارائە گزارش و یا بررسی مستقل در منطقە بازداشتە است.
دیدبان حقوق بشر از دولت ترکیه خواستە کە بە منظور تحقیق دربارە این ادعاها امکان دسترسی بە کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر رابە مناطق نا آرام و در گیر مهیا کند .
سینکلر وب ،پژوهشگر ارشد ترکیە در سازمان دیدەبان حقوق بشر گغتە است : ممانعت شدید دولت ترکیە جهت دسترسی بە شمال کوردستان بر بیم و نگرانی های مطرح شدە مبنی بر امکان نوعی پنهان کاری عمدی در این زمینە افزودە است.
بر اساس گزارش دیدەبان حقوق بشر ،9 شهر از جملە جزیرە بیشترین آسیب را متحمل شدە اند و درگیریهای مسلحانە در این مناطق بیش از 355 هزار آوارە و بی خانمان و دست کم 388 کشتە بر جا گذاشتە است.
دیدەبان حقوق بشر همچنین میگوید شواهدی جمع آوری کردەاست کە نشان میدهد نیروهای امنیتی در جزیرە بە غیر نظامیان کە پرچم سفید در دست داشتند شلیک کردە و درمناطق دور از درگیری نیز شاهد تلفات غیر نظامیان بودە است.
در این گزارش آمدە است کە اطلاعات موجود همچنین نشان میدهد نیروهای امنیتی سە ساختمان را محاصرە کردە و عامدانە و آگاهانە حدود 130 نفر را کشته اند.
سینکلر وب تحقیق و بررسی شفاف و کاملی را در بارە ادعاهای مطرح شدە مبنی بر سوءرفتار نیروهای حکومتی ترکیە علیە حزب کارگران کوردستان پ ک ک خواستار شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان