یک شهروند پیرانشهری بازداشت شد

KMMK:
شنبە 26 تیرماە 1400 خورشیدی، نیروهای امنیتی ایران یک شهروند اهل پیرانشهر (پیرانشار) با نام یاسر منگوری را بازداشت کردند.
براساس گزراش، نیروهای امنیتی ادارە اطلاعات ایران پس از بازداشت این شهروند وی را بە مکان نامعلومی منتقل کردند.
شایان ذکر است کە، علی الرغم پیگیری‌های خانوادە یاسر منگوری، از دلالیل بازداشت و سرنوشت وی اطلاعی به دست نیامده است.
یاسر منگوری پیشتر بە اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستان اپوزیسیون حکومت ایران” مورد بازجویی قرار گرفتە بود.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید