یک پناهجو و فعال سیاسی اهل شرق کوردستان در سلیمانیە ترور شد

KMMK:

چهارشنبە 14 ژولای 2021 (22 تیرماە 1400) یک فعال سیاسی اهل سنە بە نام “ریبین رحیمی” در منطقە شهرک صنعتی ژالە در اطراف سلیمانیە در اقلیم جنوب کوردستان با ضرب چهار گلولە از سوی فرد ــ افراد ناشناس ترور شد.

بر اساس گفتە یک منبع موثق؛ ریبین رحیمی امروز چهارشنبە ساعت 12 در محل کار خود ــ یکی از انبارهای منطقە ژالە در اطراف سلیمانیە ــ مورد اصابت 4 گلولە قرار گرفتە و بە بیمارستانی در شهر سلیمانیە منتقل شد.

منبع افزود؛ پس از انتقال نامبرە بە بیمارستان و بعد از زمان کوتاهی، نامبرده در بیمارستان جان خود را از دست داد.

لازم بە ذکر است، ریبین رحیمی بە همراە همسر خود، حدود 10 سال پیش بە دلیل فعالیت سیاسی و اذیت و فشار حکومت جمهوری اسلامی ایران بە اقلیم جنوب کوردستان پناهندە شدە و در این مدت بارها از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران مورد تهدید قرار گرفتە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان اعلام میدارد تا لحظە تهیە و نشر این خبر هیچ اطلاعاتی در مورد ضارب یا ضاربین این قتل از سوی هیچ شخص و نهاد امنیتی در اقلیم کوردستان منتشر نشدە است.

تا لحظه انتشار این خبر از عاملان و دلایل این قتل اطلاعی کسب نگردیده است.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید