آتشسوزى در مراتع كوردستان هنوز ادامه داردوامروز دردو ناحيه ى متفاوت مراتع شهر پاوه دچار آتشسوزى شد

به نقل از سازمان حقوق بشر كوردستان روز دوشنبه اول تيرماه  برافروختن آتش درمراتع كوهستان شاهو كه در ناحيه عقبى ده تنگيورواقع شده ، از طرف افراد ناشناسى شروع گشته وگزارش گرديده كه اين آتشسوزى از ساعت ٢ بعد ظهر  شروع و تا ساعت ١٠ ادامه داشته است. لازم به ذكر است اين آتش سوزى به همت و تلاش مردم روستاى تنگيور و جمعى از جوانان طرفدار محيط زيست كامياران خاموش شد.

به گفته ى شاهدان حاضر ميزان اين خسارت و از بين رفتن مراتع اين ناحيه بيش از ٥ هكتار تخمين زده شده است. دراين رابطه آتش سوزى در ناحيه مرخيل شهر پاوه نيز ديده شده و وسعت زيادى از مراتع اين منطقه را در آتش سوزاند كه تاكنون ميزان آتشسوزى مراتع اين ناحيه نامشخص است و به گفته شاهدان حادثه ، آتشسوزى همچنان ادامه دارد.

در مدت ١٠ روز گذشته جنگلهاى پاوه به شيوه اى مرموز دچار آتش سوزى گشته  و با وجود شكايات فعالان محيط زيستى و مردم اين ناحيه ، مشخص نشده كه چه كسانى در آتش افروزى اين منطقه نقش داشته و مراكز مسئول اين منابع طبيعى و دولتى در اين رابطه اظهار نظر نكرده اند.

به نقل از اين خبر تاكنون بيش از ١٥٠ هكتار از جنگلهاى پاوه در اين آتشسوزيها از بين رفته اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان