رویا جلالی به شیوه موقت آزاد شد

KMMK:

چهارشنبه 13 اسفند 1399‌‌ خورشیدی, “رویا جلالی” شهروند اهل سنه تا پایان مراحل دادرسی، با تودیع وثیقه و به شیوه موقت از بازداشتگاه‌ اداره اطلاعات ایران در‌ این شهر آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 14 بهمن‌ سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران در سنە بازداشت شده بود.

تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات مطروحە علیە رویا جلالی اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان