بازداشتهای دسته جمعی فعالان سیاسی و روزنامه نگاری در ترکیه

بازداشتهای خودسرانه و دستگیرکردن فعالان سیاسی وروزنامه نگاری در شمال کوردستان وترکیه درشکل نوین خود منحصر است،به گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشرکوردستان ،درشمال کوردستان وکشورترکیه ،موجی نوین ازبازداشتهای فعالان سیاسی و روزنامه نگاری به گونه ای چشمگیر ازسرگرفته شده است.

خبرها حاکی از آنند که انگیزه ا ی تازه جهت  بازداشت فعالان سیاسی و میدیایی کورد ازسوی دولت ترکیه و دادگاههای این کشور شروع شده واین بگیر وببندها و امنیتی کردن فضای سیاسی تورکیه درحالی روبه افزایش است که چندروز پیش دادگاه ترکیه تحت تأثیر حزب حاکم AKP و درپی کودتایی قانون نما بر مجلس  ترکیه (که در آن سلب مصونیت قضایی ازنمایندگان گرفته شد)،حکمی صادرکردند که هدف نهایی این سناریو فقط نمایندگان کورد از حزب HDPبود،که در رأس آنان صلاح الدین دمرتاش رئیس مشترک HDPرا طی حکمی ناعادلان وبی سابقه به ۴۸۸ سال حبس و دوبار حکم ابد،محکوم اعلام داشتند، واین رای مسبب خروشان شدن خیابانهااز سوی کوردها واعتراض آزادخوهان به این حکم درترکیه شده است ،که ازسوی حزب حاکم AKPکه براساس تز وفکراورغان استواراست ودرذهن خود خیال امپراتوری نوین عثمانی میپروراند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان