بی خبری از وضعیت هاشم رسمتی فعال کارگری

در روز شنبە ٢٩ خرداد ماە هاشم رسمتی یکی از فعالین کارگری سنندج  در شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی انتظامی کە با لباس شخصی در محل حضور داشتند دستگیر و بە مکان نامعلومی انتقال دادە شد.

طبق گزارشی کە بدست جمعێت حقوق بشر کوردستان رسیدە است همان روز خانواده ایشان به ستاد خبری اطلاعات سنندج مراجعه میکنند که هیچ جوابی به آنها داده نمیشود. صبح روز بعد نیز هنگامی که برای بار دوم به انجا می روند با جواب اینکه اینجاست و بدون اینکه جرم او را بگویند خانوادەی وی را از انجا بیرون میکنند و نمی گذارند حتی تلفنی با او صحبت کنند.

در همین رابطە جمعی از فعالان کارگری شهر سنندج طی اطلاعیه ای از دستگیری هاشم رستمی از فعالین کارگری این شهر خبردادند و در اطلاعیە نوشتەاند کە هاشم رستمی یکی از کارگران فعال و سرشناس جنبش کارگری ایران و کردستان است. جرم او تنها دفاع از حقوق کارگران، زنان، کودکان کار و محیط زیست بوده است.

همچنین در ادامه امدە است کە با اشاره به کهولت سن نامبرده  نگران وضعیت سلامتی جسمی هاشم رستمی هستند و  دستگاه امنیتی را مسئول سلامت این فعال کارگری میدانند. در خاتمه این اطلاعیه از تمامی سازمانها ، نهادها و تشکلات کارگری و اجتماعی و فعالان جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی و مترقی خواسته شده تا در حمایت از آزادی هاشم رستمی و تمامی فعالین کارگری به صورت یکپارچه تلاش کنند.

جـعیت حقوق بشر کوردستان