جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتمدنی

آزادی یک شهروند اهل شنو و انتقال 12 نفر دیگر بە بازداشتگاە امنیتی جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

شنبە 2 اسفند 1399 خورشیدی “جمال محالی (نهالی) شهروند اهل شنو (اشنویە) با تودیع وثیقە از بازداشتگاە حکومت ایران در اورمیە آزاد و 12نفر از همشهریان وی بە یک بازداشتگاە مجزا جهت بازجویی در اورمیە منتقل شدند.

بر اساس گزارش، جمال محالی کە روز 10 بهمن ماە توسط نیروهای امنیتی سپاە پاسداران بازداشت شدە بود بعد از 22 روز بازجویی و نگهداری در بازداشت با قید وثیقەآزاد شد.

بر همین اساس 12 شهروند دیگر بە نامهای “جبرئیل شعبانی، سلیم شریفی، سید نجم الدین حسینی، شورش برهم، شفیع شیخە، فیصل علی آبادی، واحد شیخ محمدی، فردین بایزیدی، غفور اسپندا، عزیز قادر تاج، لقمان طاهری و حسین محمد پور بە یکی از بازداشتگاەهای نهادهای امنیتی سپاە پاسداران جهت بازجویی منتقل شدند.

لازم بە ذکر همە 13 نفر بازداشت شدە اهل شهر شنو در استان اورمیە بودە وکە بە صورت جداگانە و طی موج بازداشتیهای یک ماە اخیر در شرق کوردستان توسط نیروهای اطلاعات سپاە پاسداران بازداشت شدەاند.

باید اذعان داشت کە اتهام مطروحە علیە این 13 شهروند، همکاری بە یکی از احزاب کوردی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اورمیە/ خودسوزی یک زن

افزایش فشارهای ارتش ترکیه بر مردم روستاهای عفرین

زخمی شدن یک کولبر در پیرانشار