جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

یجاد فضای امنیتی ،بازجوییهای خیابانی و بازرسیهای نابهنگام

طبق گزارشات رسیدە بەجمعیت حقوق بشرکوردستان درچندروزگذشتە نیروهای امنیتی واطلاعاتی سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران درشهرستان سردشت ازتوابع استان ارومیە با ایجاد فضای امنیتی ،بازجوییهای خیابانی و بازرسیهای نابهنگام شهروندان این شهر را  در شرق کوردستان مورد ازار و اذیت قرار میدهند.  همچنین در گزارش امدە است کە نیروهای امنیتی انتظامی بدون مجوزقانونی بەبازدید خانەهای مسکونی شهروندان پرداختەاند. طبق گزارش رسیدە نیروهای انتظامی امنیتی  با  دلایل واهی  وغیرە منطقی قصد دارند  مردم را بترسانند  و این اقدامات سبب نگرانی و اضطراب اهالی شهر و اطراف ان  شدە است .

لازم بیادآوریست چندروز پیش نیز بەبهانە درگیری نظامی نیروهای سپاە با پیشمرگان حزب دمکرات کوردستان ایران بە روستایی درتوابع اشنویە با خومپارە و توپ وسلاح نیمەسبک یورش بردند کە غیرازخسارات جدی بەباغ و مزرعەی روستائیان وویران کردن خانه های مسکونی  روستایان  مسبب قربانی شدن سەغیرنظامی ازساکنین روستا دراین شهرستان شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بازداشت سه شهروند نه‌غه‌ده و بوکان در شرق کوردستان

حکومت ایران چهار نفر را اعدام کرد

سروآباد: بازداشت یک شهروند